PL EN UA
Strona Główna » Stosunki międzynarodowe » Publikacje

Publikacje

"Nowa Ukraina" nr 13/2013 - red. Jarosław Moklak Autor: Mateusz Ryś  |  Data publikacji: 05.08.2014, 11:16  |  Aktualizacja: 05.08.2014, 11:17

Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne, 13/2013

HISTORIA   
Pawe ł Krokosz,  Rosyjskie „nie” dla „praw i wolno ści” narodu   
ukraiń skiego w XVIII w.  . ........................................................................................... 5
Юрій Демешко,  Участь купецького стану в діяльності митниць
Новоросійського  краю в дореформенний період . . .............................................. 19
Наталя  Пасічник,   До питання становлення фінансової науки   
в університетах українських  губерній Російської  імперії в ХІХ  
–  на початку ХХ століття ................................................................................. 29    
Ірина   Міронова,  Установи  Одеського  поштово-телеграфного  
округу в системі  зв ’ язку Російської  імперії ( остання чверть ХІХ  
–  початок ХХ ст.) .. ................................................................................................ 37
Mateusz Kubek, Ukraińska Partia Narodowo-Demokratyczna   
(1899–1919) —  okoliczno ści powstania, cele, kierunki polityki. ........................... 47
Максим  Зелінський,  Українське питання у політичній діяльності
Романа  Дмовського................................................................................................. 53
E MIGRACJA   Pawe ł Trefler,   Rusini i Ukraiń cy w Argentynie w latach 1897–1938 .......... 63  
SOCJOLOGIA    Piotr Dł ugosz,   Switłana Szczudł o, Mł odzież pogranicza polsko-ukraiń skiego wobec w łasnej przyszł o ści .................................................................. 77
GOSPODARKA   Tomasz Filozof, Przemys ł  naftowy na terenie zachodniej Ukrainy  
w XX wieku ............................................................................................................... 89
Piotr Bajor, Sytuacja gospodarcza i uwarunkowania surowcowo-infrastrukturalne niepodleg ł ej Ukrainy ................................................................ 103
RELIGIOZNAWSTWO    
Tomasz Krzy ż owski,  Odrodzenie Kościoł a rzymskokatolickiego  
w Ukrainie poł udniowej (i Krymie) w epoce posttotalitarnej.. ............................. 115  
LITERATURA    Stefan Tochowicz,   Markian Szaszkewycz — życie, działalno ść ,   
dziedzictwo ............................................................................................................... 131  
RECENZJE,   WYDARZENIA   
Олга  Морозова,  Дискусія українських  і  польських  вчених навколо  
актуальних  проблем спільної  минувшини.........................................................145
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!