PL EN UA
Strona Główna » Student » Praktyki » Ogłoszenia

Ogłoszenia

Praktyki zawodowe dla studentów PWSW w Przemyślu Autor: Katarzyna Leś  |  Data publikacji: 09.01.2014, 14:37  |  Aktualizacja: 24.01.2014, 14:44

I. Akty prawne regulujące procedurę realizacji praktyk zawodowych przez studentów PWSW w Przemyślu

Zarządzenie Nr 24/2013 rektora PWSW w Przemyślu z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procedury realizacji praktyk zawodowych na kierunkach kształcenia w PWSW w Przemyślu

 

II. Sposób realizacji rozporządzeń prawnych dotyczących praktyk zawodowych

 

Zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 24/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej  w Przemyślu z dnia 18.06.2013 w sprawie przeprowadzenia procedury realizacji praktyk zawodowych na kierunkach kształcenia w PWSW w Przemyślu za realizację praktyki zawodowej na danym kierunku studiów odpowiada Dyrektor. Dyrektor Instytut powołuje Opiekuna praktyk i wraz z nim przygotowuje regulamin i program praktyki zawodowej.

Regulamin realizacji praktyk zawodowych dla danego kierunku studiów oraz program praktyki zawodowej obowiązujący w roku akademickim 2013/2014 dostępne są we właściwym dla studenta sekretariacie Instytutu.

Należy pamiętać, iż oprócz wymienionych w § 3 ust. 3  Zarządzenia nr 24/2013 Rektora PWSW w Przemyślu obowiązkami Opiekuna praktyk są:

  1. Rozpoznanie potrzeb i zainteresowań studentów instytucjami w których mają odbywać się praktyki.
  2. Nawiązanie kontaktów z instytucjami, w których mogą być organizowane praktyki.
  3. Akceptacja wybranej przez studenta instytucji jako miejsca praktyki zawodowej (studenci mogą przedstawić własne propozycje co do instytucji, w której będą odbywać praktyki  zawodowe lub przyjąć propozycję opiekuna praktyk).
  4. W przypadku akceptacji propozycji studenta dotyczącej wyboru instytucji odbywania praktyki musi zostać zapewniona możliwość realizacji programu praktyki.
  5. Rozliczenie studenta z realizacji praktyki zawodowej poprzez dokonanie wpisu do indeksu i karty egzaminacyjnej.

 

Umowę o praktykę zawodową pomiędzy zakładem pracy/instytucją w której student będzie odbywał praktykę zawodową podpisuje Prorektor do spraw Kształcenia. Niezbędne dane potrzebne do zawarcia umowy tj.  nazwę zakładu pracy, adres, REGON, imię i nazwisko oraz stanowisko reprezentanta zakładu pracy dostarcza Instytut do Działu Nauczania najpóźniej na trzy tygodnie przed planowana datą rozpoczęcia przez studentka praktyki zawodowej. Do Działu Nauczania powinna zostać dostarczona również kopia zgody Zakładu Pracy na odbycie praktyki przez studenta będąca załącznikiem nr 5 do Regulaminu realizacji praktyk zawodowych.

 

III. Informacja dla studenta

 Szanowni studenci szczegółowe informacje ws. praktyk zawodowych udzielane są w macierzystych instytutach PWSW w Przemyślu.

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!