PL EN UA
Strona Główna » Uczelnia » Oferty pracy

Oferty pracy

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii Data publikacji: 22.11.2017, 14:07

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii

 

Kandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27

lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1842 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1. Niezbędne wymagania:

-        stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk
o bezpieczeństwie lub nauk o polityce,

-        posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauk społecznych,
w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie lub nauk o polityce,

-        posiadają dorobek naukowy w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk
o bezpieczeństwie lub nauk o polityce.

 

2. Wymagania formalne stawiane kandydatom:

-        po złożeniu dokumentów uzyskają pozytywną opinię komisji konkursowej.

 

3. Wymagane dokumenty :

-        podanie o przyjęcie do pracy,

     w podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu postępowania konkursowego zgodnie z ustawą
z dnia29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  Dz.U. z 2016 r.  poz. 922)",

-        odpis dyplomu  ukończenia studiów wyższych ze stopniem magistra,

-        odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,

-        odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego,

-        kwestionariusz osobowy,

-        CV (z uwzględnieniem dotychczasowego zatrudnienia),

-        wykaz publikacji naukowych,

-        oświadczenie, że po pozytywnym rozpatrzeniu konkursu PWSW będzie ich podstawowym miejscem pracy,

-        oświadczenie o spełnieniu wymogów art.109 ust.1 ustawy „prawo o szkolnictwie wyższym".

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25,
w terminie  do dnia 6 grudnia 2017 r.

 

Na kopercie należy umieścić adnotację „Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego" - Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii PWSW.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 7 grudnia 2017 r.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zatrudnienie nastąpi
od 1 października 2018 r.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie możliwość  powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

 

Przemyśl, 22 listopada 2017 r.

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!