PL EN UA
Strona Główna » Uczelnia » Oferty pracy

Oferty pracy

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Nauk Technicznych Data publikacji: 12.09.2017, 12:34

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

ogłasza konkurs

na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Nauk Technicznych

 

Kandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1. Niezbędne wymagania:

-        posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina: automatyka       i robotyka,

-        posiadają  doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w uczelni wyższej,

-        posiadają doświadczenie w  prowadzeniu kursów, szkoleń z obszaru nauk technicznych,

-        posiadają praktyczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w zakresie automatyki, robotyki, mechatroniki.

 

2. Wymagania formalne stawiane kandydatom:

-        po złożeniu dokumentów uzyskają pozytywną opinię komisji konkursowej.

 

3. Wymagane dokumenty:

-        podanie o przyjęcie do pracy,

     w podaniu należy dopisać:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922
z późn. zm)".

-        odpis dyplomu  ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym  magistra,

-        odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,

-        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-        CV (z uwzględnieniem dotychczasowego zatrudnienia),

-        wykaz praktycznych osiągnięć zawodowych,

-        oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 109 ust. 1 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym".

-        Oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wyrażą zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego na kierunku „mechatronika".

 

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25,
w terminie do dnia 27września 2017 r.

 

Na kopercie należy umieścić adnotację:

„Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy" - Instytut Nauk Technicznych PWSW.

 

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi  w dnia 28 września 2017 r.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie możliwość do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Przemyśl, 12  września 2017 r.

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!