PL EN UA
Strona Główna » Uczelnia » Oferty pracy

Oferty pracy

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Technicznych Data publikacji: 12.09.2017, 12:26

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Technicznych

 

Kandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27

lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz.1842 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1. Niezbędne wymagania:

-        posiadają tytuł naukowy profesora nauk rolniczych,

-        posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wyższej uczelni,

-        posiadają udokumentowany dorobek naukowy z zakresu technologii żywności oraz bezpieczeństwa produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego,

-        posiadają wieloletni staż pracy w wyższej uczelni,

-        posiadają doświadczenie związane ze współpracą z podmiotami gospodarki żywnościowej.

 

2. Wymagania formalne stawiane kandydatom:

-        po złożeniu dokumentów uzyskają pozytywną opinię komisji konkursowej.

 

3. Wymagane dokumenty :

-        podanie o przyjęcie do pracy,

     w podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu postępowania konkursowego zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)",

-     odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym magistra,

-     odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,

-     odpis dyplomu potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego  doktora habilitowanego,

-        odpis dokumentu potwierdzający nadanie tytułu profesora,

-        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-        CV (z uwzględnieniem dotychczasowego zatrudnienia),

-        wykaz  publikacji naukowych,

-        oświadczenie o spełnieniu wymogów art.109 ust.1 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym"

-        oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PWSW będzie stanowiło ich podstawowe miejsce pracy.

 

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25,
w terminie  do dnia 27 września 2017 r.

 

Na kopercie należy umieścić adnotację „Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego" - Instytut Nauk Technicznych PWSW kierunek BPiŻ.

 

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 28 września 2017 r.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie możliwość do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Przemyśl, 12 września 2017 r.
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!