PL EN UA
Strona Główna » Uczelnia » Oferty pracy

Oferty pracy

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Technicznych Data publikacji: 04.09.2017, 13:11

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego  w Instytucie  Nauk Technicznych

 

Kandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1. Niezbędne wymagania:

-        posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn, mechanika lub automatyka i robotyka,

-        posiadają tytuł profesora nauk technicznych,

-        posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu w szkolnictwie wyższym w zakresie prowadzenia wykładów, seminariów, ćwiczeń audytoryjnych, projektowych a także laboratoriów związanych z mechatroniką,

-        posiadają bogaty dorobek naukowy w zakresie nauk technicznych.

 

2. Wymagania formalne stawiane kandydatom:

-        po złożeniu dokumentów uzyskają pozytywną opinię komisji konkursowej.

 

3. Wymagane dokumenty:

-        podanie o przyjęcie do pracy, w podaniu należy dopisać:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)" .

-        odpis dyplomu  ukończenia studiów wyższych ze stopniem magistra,

-        odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,

-        odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego,

-        dokument potwierdzający nadanie tytułu profesora,

-        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-        CV (z uwzględnieniem dotychczasowego zatrudnienia),

-        wykaz dorobku naukowego,

-        oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 109 ust. 1 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym".

-        Oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wyrażą zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego na kierunku „ mechatronika".

 

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25,  w terminie do dnia 20 września 2017 r.

 

Na kopercie należy umieścić adnotację:

„Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego" - Instytut Nauk Technicznych PWSW.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 22 września 2017 r.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie możliwość do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Przemyśl, 04 września 2017 r.

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!