PL EN UA
Strona Główna » Uczelnia » Oferty pracy

Oferty pracy

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego – Kwestora Data publikacji: 11.08.2017, 16:04

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego - Kwestora

Wymagane umiejętności i doświadczenie zawodowe:

-  8 lat pracy w tym 4 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym;

-  spełnienie wymogów określonych w art. 54 ust. 2 pkt 1 - 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.);

-  znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, prawa gospodarczego,  przepisów prawa dotyczącego organizacji finansów nauki i szkolnictwa wyższego, umiejętność analizowania danych statystycznych oraz sporządzania sprawozdań finansowych, znajomość zasad rozliczania projektów, mile widziane uprawnienia biegłego rewidenta.

 

Wymagane dokumenty:

-      kwestionariusz osoby dla osoby ubiegającej się  o zatrudnienie;

-      CV i list motywacyjny;       

-      dyplom ukończenia studiów (kopia);

-      świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy (kopie) lub zaświadczenie o zatrudnieniu;

-      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

-      oświadczenie o niekaralności za naruszenie przepisów ustawy o dyscyplinie finansów publicznych;

-      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o Ochronie  Danych Osobowych; (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)";

-      inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności, doświadczenie i wiedzę (kopie).

 

Oferty z dokumentami należy składać  osobiście w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na Kwestora"  lub przesłać na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, Rektorat  pokój nr 25.

 

Termin  składania dokumentów do dnia 31.08.2017 r. (godz. 1500). O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia oferty do Rektoratu.

     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13 września 2017 r.

 

Statut PWSW w Przemyślu, Regulamin Organizacyjny PWSW, sprawozdanie finansowe za lata 2015 i 2016 dostępne są na pisemny wniosek kandydata w Kwesturze PWSW.

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

Kandydat wyłoniony w postępowaniu konkursowym jest zobowiązany do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenia o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego na podstawie art. 4 i 7 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2013. 1388 z późn. zm).

W związku z dostępem do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową, zatrudniona osoba może zostać poddana procedurze zwykłego postępowania sprawdzającego.

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!