PL EN UA
Strona Główna » Uczelnia » Oferty pracy

Oferty pracy

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Sztuk Projektowych Data publikacji: 07.08.2017, 11:47  |  Aktualizacja: 07.08.2017, 11:50

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

 ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Sztuk Projektowych 

  

1. Kandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz.1842 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

a) posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki projektowe lub sztuki piękne,

b) posiadają doświadczenie dydaktyczne,

c) posiadają dorobek naukowy i osiągnięcia artystyczne w dziedzinie sztuk plastycznych,

d) w przypadku kandydata obcokrajowca wymagana jest znajomość języka polskiego
w stopniu wystarczającym do prowadzenia zajęć dydaktycznych,

e) wyrażają zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego dydaktycznego dla prowadzonego
w PWSW kierunku „projektowanie graficzne".

 

2. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty: 

a) podanie o przyjęcie do pracy,                                                                                                                                 

- w podaniu należy dopisać:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu postępowania konkursowego zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997

  roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)" .

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c) dokument stwierdzający ukończenie studiów wyższych z tytułem zawodowym magistra,

d)  odpis dyplomu potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora,

e) CV (z uwzględnieniem dotychczasowego zatrudnienia),

f) wykaz dorobku naukowego i artystycznego (portfolio),

g) w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PWSW będzie stanowić ich pierwsze miejsce pracy,

h) oświadczenie o spełnieniu wymogów art.109 ust.1 ustawy "Prawo szkolnictwie wyższym".

 

3. Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt  Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój nr 25.                       

Na kopercie należy umieścić adnotację „Konkurs na stanowisko  starszego wykładowcy" - Instytut Sztuk Projektowych PWSW w Przemyślu.                                         

4. Termin składania dokumentów upływa z dniem 18 września 2017r.          

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 20 września 2017 r.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
z kandydatami spełniającymi wymagane kryteria kwalifikacyjne.

Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.                                                                                                                                      

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

 

Przemyśl, 07 sierpnia 2017 r.

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!