PL EN UA
Strona Główna » Uczelnia » Oferty pracy

Oferty pracy

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Humanistycznym Data publikacji: 09.06.2017, 10:30  |  Aktualizacja: 09.06.2017, 10:37

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy

w Instytucie Humanistycznym

 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

a) posiadają tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej,

b) posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego, historii literatury i kultury Wielkiej Brytanii,

c)posiadają doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.

 

2. Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

a) podanie o pracę,

-na podaniu należy dopisać

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu postępowania konkursowego zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997

  roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)".

a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b)odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra,

c) poświadczenie doświadczenia zawodowego zdobytego poza uczelnią,

d) CV (z uwzględnieniem dotychczasowego zatrudnienia),

e) oświadczenie, że PWSW w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu będzie
stanowić ich pierwsze miejsce pracy,

f) oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 109 ust. 1 ustawy „Prawo o Szkolnictwie
Wyższym".

 

3. Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, Rektorat pokój nr 25.

Na kopercie należy umieścić adnotację:

 „Konkurs na stanowisko wykładowcy" - Instytut Humanistyczny.

 

4. Termin składania dokumentów upływa z dniem  26 czerwca 2017 r.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 czerwca 2017 r.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagane kryteria kwalifikacyjne.

Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Przemyśl, 09 czerwca 2017 r.

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!