PL EN UA
Strona Główna » Uczelnia » Oferty pracy

Oferty pracy

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Socjologii Data publikacji: 09.06.2017, 10:14

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

w Instytucie Socjologii

 

Kandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27

lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1. Niezbędne wymagania:

-        stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie dyscypliny socjologia,

-        tytuł profesora w dziedzinie nauk społecznych,

-        udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu na poziomie akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria) w zakresie metodologii nauk społecznych,

-        posiadają dorobek naukowy w zakresie socjologii ogólnej i związanych z nią badań empirycznych.

2. Wymagania formalne stawiane kandydatom:

-        po złożeniu dokumentów uzyskają pozytywną opinię komisji konkursowej.

3. Wymagane dokumenty :

-        podanie o przyjęcie do pracy,

     w podaniu należy dopisać:

   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)" .

-        odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych ze stopniem magistra ,

-        odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora ,

-        odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego,

-        odpis dokumentu poświadczającego uzyskanie tytułu profesora,

-        kwestionariusz osobowy,

-        CV (z uwzględnieniem dotychczasowego zatrudnienia),

-        wykaz ważniejszych publikacji naukowych,

-        Oświadczenie, że po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu PWSW będzie ich podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25,
w terminie do dnia 26 czerwca 2017 r.

 

Na kopercie należy umieścić adnotację:

„Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego" - Instytut Socjologii.

 

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 29 czerwca 2017 r.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

z kandydatami spełniającymi wymagane kryteria kwalifikacyjne.

Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają
rozpatrzeniu.

Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie możliwość do
powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Przemyśl, 09 czerwca 2017 r.

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!