PL EN UA
Strona Główna » Uczelnia » Oferty pracy

Oferty pracy

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii Data publikacji: 09.06.2017, 10:10

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii

 

Kandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27

lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1. Niezbędne wymagania:

-        stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o polityce,

-        posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu (wykłady, ćwiczenia, seminaria) w zakresie nauk społecznych, z przedmiotów: międzynarodowe stosunki polityczne
i gospodarcze, geostrategie, geopolityka, międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa, światowe procesy integracyjne, międzynarodowe stosunki kulturalne,

-        posiadają dorobek naukowy w dziedzinie nauk społecznych.

 

2. Wymagania formalne stawiane kandydatom:

-        po złożeniu dokumentów uzyskają pozytywną opinię komisji konkursowej.

 

3. Wymagane dokumenty :

-        podanie o przyjęcie do pracy,

     w podaniu należy dopisać:

    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (t .j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)" .

-        odpis dyplomu  ukończenia studiów wyższych ze stopniem magistra ,

-        odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,

-        kwestionariusz osobowy,

-        CV (z uwzględnieniem dotychczasowego zatrudnienia),

-        wykaz publikacji naukowych,

-        oświadczenie, że po pozytywnym rozpatrzeniu konkursu PWSW będzie ich podstawowym miejscem pracy,

-        oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 109 ust.1 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym"

      Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat Państwowa Wyższa
Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl,  
pokój 25, w terminie do dnia 26 czerwca 2017 r.

 

Na kopercie należy umieścić adnotację:

„Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy" - Instytut Stosunków Międzynarodowych
i Politologii PWSW.

 

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 29 czerwca 2017 r.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie możliwość do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Przemyśl, 09 czerwca 2017 r.

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!