PL EN UA
Strona Główna » Uczelnia » Oferty pracy

Oferty pracy

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Nauk Technicznych Data publikacji: 09.06.2017, 10:03  |  Aktualizacja: 09.06.2017, 10:03

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

ogłasza konkurs

na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie  Nauk Technicznych

 

Kandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1. Niezbędne wymagania:

-        posiadają stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie dyscypliny technologia żywności i żywienia,

-        posiadają udokumentowany  dorobek naukowy z zakresu technologii żywności,

-        posiadają kilkuletnie doświadczenie w pracy lub współpracy z przemysłem spożywczym na stanowisku związanym z zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem żywności.

 

2. Wymagania formalne stawiane kandydatom:

-        po złożeniu dokumentów uzyskają pozytywną opinię komisji konkursowej.

 

3. Wymagane dokumenty (w dwóch egzemplarzach):

-        podanie o przyjęcie do pracy,

w podaniu należy dopisać:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej  ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu postępowania konkursowego zgodnie z ustawą  z  dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)" .

 

-        odpis dyplomu  ukończenia studiów wyższych ze stopniem magistra ,

-        odpis dyplomu  uzyskania stopnia naukowego doktora,

-        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-        CV (z uwzględnieniem dotychczasowego zatrudnienia),

-        wykaz  publikacji naukowych,

-        oświadczenie o spełnieniu wymogów art.109 ust.1 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym"

-        oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PWSW będzie stanowiło ich pierwsze miejsce pracy.

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25,
w terminie  do dnia 26 czerwca 2017 r.

Na kopercie należy umieścić adnotację:

 „Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy" - Instytut Nauk Technicznych PWSW.

 

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 28 czerwca 2017 r.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie możliwość do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Przemyśl, 09 czerwca 2017 r.
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!