PL EN UA
Strona Główna » Lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska)

Lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska)

Władze i sekretariat

Instytut Humanistyczny
ul. Tymona Terleckiego 4
37-700 Przemyśl
tel. 16 735 51 90
lingwistyka@pwsw.pl


Dyrektor Instytutu Filologicznego

dr hab. Andrzej Juszczyk

 

Kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej

dr Paweł Krupa

 


Sekretariat (Kolegium Wschodnie, p. 19)
dr Maria Stryczek

mgr Sandra Szwed

Filologia ze specjalnością lingwistyka stosowana "UKRAINIAN & ENGLISH IN USE"

 

  Filologia ze specjalnością lingwistyka stosowana- języki stosowane w praktyce


 

Lingwistyka stosowana w czołówce najpopularniejszych kierunków!

Wyniki ubiegłorocznej rekrutacji na uczelnie wyższe.

 

2_7.jpg 1_9.jpg  3_3.jpg

10 powodów, dla których warto wybrać

Lingwistykę stosowaną (angielsko-ukraińską)

1aN.jpg

2an.jpg 3A.jpg 4A.jpg 5a.jpg

6A.jpg

7_A.jpg  8_A.jpg 9_A.jpg 10_A.jpg

 

00.JPG

 

 

R E K R U T A C J A

 

E L E K T R O N I C Z N A   R E K R U T A C J A

 

lingwistyka11.jpg

ulotka_kopia.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ulotka1_kopia.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© by author: Sebastian Hendzel/Paweł Krupa

 

 LD811189_Cover_PL.indd___davignon_pl.jpgP o m y ś l: w i e l o j ę z y c z n o ś ć !

 

J ęzyk ojczysty plus dwa języki obce!

 

Unia Europejska a Lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska)!

 

W 2013 roku Komisja Europejska opracowała raport zatytułowany "Języki są ważne dla przedsiębiorców. Przedsiębiorstwa osiągają lepsze wyniki dzięki znajomości języków. Zalecenia Forum Biznesu ds. Wielojęzyczności ustanowionego przez Komisję Europejską".

 

W świetle raportu  znajomość języków obcych, czyli tak zwana wielojęzyczność, stanowi wielkie wyzwanie dla państw i obywateli Unii Europejskiej.

 

Języki stanowią klucz do kultur oraz wspólnot, ale także otwierają rynki i sprzyjają rozwojowi przedsiębiorstw. Jedne z najważniejszych wniosków raportu w kontekście wielojęzyczności brzmią następująco:

 

- znaczący odsetek małych i średnich europejskich przedsiębiorstw ponosi każdego roku starty z powodu niewystarczających umiejętności językowych i międzykulturowych.

 

- choć język angielski zachowa wiodącą rolę jako światowy język biznesu, to od znajomości innych języków zależeć będzie, czy dane przedsiębiorstwo pokona konkurencję i osiągnie czołową pozycję.

 

Jeden z kluczowych rozdziałów raportu zatytułowany Język ojczysty plus dwa języki obce - nadal aktualny cel działań kreśli dwa najważniejsze zalecenia wyznaczające trend w kształceniu języków, trend rozwoju rynku pracy:


a) każdy obywatel UE powinien opanować dwa języki obce (uzgodnienie szczytu w Barcelonie z 2002 roku)

 

b) wielojęzyczność ma być aktywniej promowana na wszystkich poziomach kształcenia poprzez zwiększenie możliwości wyboru języków obcych.

 

 

L i n g w i s t y k a  s t o s o w a n a - j ę z y k i  s t o s o w a n e  w  p r a k t y c e! 

P1090649.JPG

 

O wysokim poziomie nauczania języków na Lingwistyce stosowanej najlepiej świadczą osiągnięcia naszych studentów.

 

W 2014 r. student Lingwistyki stosowanej zajął pierwsze miejsce w IX Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym z Języka Ukraińskiego, zorganizowanym przez Katedrę Ukrainistykę Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Student pokonał ukrainistów z wiodących ośrodków akademickich: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

 

 

 

[Zob. "Życie Podkarpackie", Fotorelacja IX Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Ukraińskiego]

 

 

 

1_4.jpg

A  T y  i l e  z n a s z  j ę z y k ó w?

 

Czy chcesz ukończyć studia, które gwarantują konkretne kompetenecje i umiejętności?

 

Raport Komisji Europejskiej, jego najważniejsze wnioski i wyznaczone cele, stanowił inspirację w pracach nad nowym programem Lingwistyki stosowanej (angielsko-ukraińskiej), który został wprowadzony w roku akademickim 2013/2014.


Głównym celem, który nam przyświecał było utworzenie jednego kierunku, w ramach którego studenci mogliby uczyć się co najmniej dwóch języków.

 

Połączyliśmy ze sobą, zachowując taką samą liczbę godzin, filologię angielską z dodatkowym językiem: ukraińskim lub hiszpańskim [Zob. Czym jest LS(a-u)].

 

 

 Jedyne tego typu studia w Polsce, które łączą nauczanie języka wschodnio-słowiańskiego z językiem grupy germańskiej.

 

 

Połączyliśmy ze sobą dwa języki: flaga_ukraina_panstwa.jpegflaga_wielkiej_brytanii.jpg

 • A N G I E L S K I  Z  U K R A I Ń S K I M

 

W przyszłości planujemy uruchomić:

 • H I S Z P A Ń S K I  Z  U K R A I Ń S K I M flaga_ukraina_panstwa.jpegHiszpania.jpg

 

 

 

 

 

5_1.jpgW ramach studiów utworzyliśmy dwie specjalizacje:

 

 • - TRANSLATORSKO-JĘZYKOWĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N o w y  p r o g r a m,  n o w e  p r z e d m i o t y,  n o w e  s p e c j a l i z a c j e

 

425px_BanderaToro.svg.pngU W A G A  N O W O Ś Ć!!!

 

Olé España!

 

W najbliższych latach planujemy uruchomienie nowej specjalności językowej UKRAIŃSKO-HISZPAŃSKIEJ, wprowadzając do naszej oferty trzeci język - język HISZPAŃSKI.

 

Chcesz poznać ukraiński i hiszpański? Zgłoś się do nas!

 

 

 

W roku akademickim 2013/2014 roku wprowadziliśmy nowy program kształcenia:

 •  zwiększyliśmy liczbę godzin nauczania dwóch języków: z 570 godz. na 600 godz. (na roku I-III)
 • zwiększyliśmy liczbę godzin przedmiotów praktycznych w ramach specjalizacji: ze 120 do 240 (I-III)
 • łączna liczba godzin nauczania angielskiego - 840, ukraińskiego - 840 (I-III)
 • zmieniliśmy profil specjalizacji: TRANSLATORSKO-JĘZYKOWA, INTERKULTUROWO-BIZNESOWA.
[Zob. Program LS(a-u)].

 

Nowy program Lingwistyki stosowanej (angielsko-ukraińskiej), wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, zainicjował nowe przedmioty, który mają pomóc studentów w poruszaniu się na runku pracy.

 


 

 • C O A C H I N G

 • M O J A  P I E R W S Z A  P R A C A:  J Ę Z Y K - B I Z N E S - I N N O W A C Y J N O Ś Ć

 

coaching - Szukaj w Google - Mozilla Firefox_2013-12-18_21-36-54_1.jpgC Z Y M  J E S T  C O A C H I N G?

Treści programu wpisują się w nowoczesne trendy treningu personalnego prężnie rozwijającego się we współczesnej kulturze [Zob. Czym jest Coaching]

 

Nadrzędnym celem zajęć jest przekazanie podstawowych umiejętności oraz wiedzy związanej z rozwojem zawodowym przyszłych pracowników. Zajęcia prowadzone przez doświadczonego pracodawcę, zaznajomionego ze środowiskiem międzynarodowym, mają przygotować studentów do skutecznego poruszania się na rynku pracy.

 

Konwersatoria, oparte na relacji mistrz - uczeń, mają na celu udostępnienie przez pracodawcę swojego rozległego i bogatego doświadczenia oraz wiedzy studentom, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy.

 

Zajęcia obejmują swoim zakresem, między innymi, takie zagadnienia, jak:Coaching_Mentoring.jpg

1.      Kariera zawodowa: od pracownika do pracodawcy.

2.      Poprawne wykonywanie dokumentów wysyłanych do firm: CV, list motywacyjny.

3.      Rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym.

4.      Strategie autoprezentacji.

5.      Budowanie doświadczenia zawodowego: staże, praktyki.

6.      Jak skutecznie szukać pracy?

7.      Język w firmie.

8.      Od pracownika do pracodawcy.

 

 

W S P Ó Ł P R A C A  M I Ę D Z Y N A R O D O W A

 

Studenci Lingwistyki stosowanej (angielsko-ukraińskiej) mogą uczestniczyć w programach wymiany międzynarodowej w ramach programu ERASMUS [Zob. Współpraca międzynarodowa]

 

Wiosenny Erasmus - fotorelacja z wyjazdu do Bratysławy! Studentki II roku Lingwistyki stosowanej (angielsko-ukraińskiej).

VWR4JAP33rg.jpg

[Zob. Fotorelacja]

 

Lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska) współpracuje z najważniejszymi uczelniami ukraińskimi, z którymi realizuje projekty wydawnicze oraz praktyki studenckie. Uczelnie, z którymi współpracujemy to [Zob. Współpraca międzynarodowa]:

 

Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie

Uniwersytet_we_Lwowie_2008_406.jpg Uniwersytet_we_Lwowie_2008_157.jpg Uniwersytet_we_Lwowie_2008_174.jpg


Uniwersytet im J. Fed'kowycza w Czerniowcach

85867i5.JPG  IMG_0539.jpg SDC10265.JPG

 

Uniwersytet w Kamieńcu Podolski

 

DSCN2829.JPG SSA40938.JPG SSA40984.JPG

 


 

N A S I  W Y K Ł A D O W C YKadra.jpg

Niepodważalnym atutem LS (a-u) są jej wykładowcy: specjaliści z języka i kultur obu obszarów językowych angielskiego oraz ukraińskiego.

 

Obok językoznawców zajmujących się nauczaniem angielskiego, zajęcia prowadzą native speakerzy języka ukraińskiego, zawodowi tłumacze, specjaliści z literatury i kultury, a nawet przedsiębiorcy, którzy dzielą się swoim doświadczeniem.

 

Kadrę LS (a-u) współtworzą pracownicy naukowi trzech najważniejszych ośrodków naukowych naszego regionu:

 • Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Uniwersytetu im I. Franki we Lwowie,
 • Uniwersytetu P.J. Šafárika w Koszycach.

 

order_of_code_wit_wiech.jpgWit Więch, prezes firmy „Order of code", współpracującej z klientami ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Włoch, dla których tworzy wysokiej klasy technologie informatyczne: aplikacje desktopowe i internetowe, kalkulator opłacalności inwestycji w nieruchomości, aplikacje dla branży telekomunikacyjnej, narzędzie służące do przewidywania kursów notowań giełdowych i in. W ramach zajęć na LS(a-u) Wit Więch prowadzi Coaching zawodowy oraz przedmiot Moja pierwsza praca: język - biznes - innowacyjność [Zob. Order of code, Zostawił Microsoft i wybrał Przemyśl].

 

 

 

 

jezyk_ukrainski_dla_big_387292.jpgJezyk_ukrainski_dla_poczatkujacych_CD_Oksana_Baraniwska_Bozena_Zinkiewicz_Tomanek_images_big_19_978_83_7720_054_4.jpgP7151951.JPGDr Oksana Baraniwska, językoznawca, native speaker języka ukraińskiego, wykładowca języka ukraińskiego w Katedrze Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor Instytutu Językoznawstwa im. O. Potebni Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie (specjalność języki słowiańskie). Pomysłodawca i organizator  Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego z Języka Ukraińskiego (od 2006 roku). Współautorka serii poczytnych w Polsce podręczników do nauczania języka ukraińskiego: od poziomu podstawowego do poziomu średniozaawansowanego. W ramach zajęć na LS (a-u) Oksana Baraniwska prowadzi zajęcia specjalizacyjne w języku ukraiński: Przekład tekstów specjalistycznych, Kultura języka ukraińskiego, Gramatyka opisowa oraz zajęcia z Modułu nauczania języka ukraińskiego [Zob. Wydawnictwo Petrus, Podręczniki do nauki języka ukraińskiego].

 

 

110x110.jpeg9780199219872.jpegProf. dr hab. Pavol Stekauer, językoznawca, specjalista języka angielskiego, wykładowca w Instytucie Studiów Brytyjskich i Amerykańskich Uniwersytetu w Koszycach im. P.J. Šafárika (Słowacja). Autor książek wydanych przez oficynę Uniwersytetu Oxfordzkiego. W ramach zajęć na LS(a-u) prof. P. Stekauer prowadzi Descriptive Grammar [Zob. Curriculum Vitae, The Oxford Handbook of Compounding].

 

 

 

 

__b_f8b66bf2964281cbbf9b0fa9afc304ed.jpg

Dr prof. nadzw. Olha Luchuk - filolog, literaturoznawca, anglista i ukrainista. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Języków Obcych na Uniwersytecie Lwowskim im. I. Franki (Ukraina).

Odbyła liczne staże naukowe, realizowała programy badawcze oraz prowadziła wykłady na uniwersytetach w Ameryce Północnej i Europie, między innymi w: Harvard University (USA, 2011), Columbia University (USA, 2011), Pennsylvania State University (USA), University of Illinois at Urbana-Champaign (USA), Plater College (Great Britain, 2003), University of Toronto (Canada, 2006), University of Alberta (Canada, 2006).

100year_s.jpg

 

 

Autorka i redaktorka dwujęzycznej antologii ukraińskiej poezji XX wieku w przekładach na język angielski A Hundred Years of Youth (2000). Redaktorka dwujęzycznego wydania poezji Wiktora Neboraka The Flying Head and Other Poems (2005). Autorka i redaktorka dwujęzycznej antologii ukraińskiej literatury w angielskich przekładach In a Different Light (2008).

 

 
[Czym jest LS (a-u)] [Program studiów] [Raport: języki na rynku pracy] [Wymiana międzynarodowa: Erasmus, szkoły letnie, stypendia] [Praktyki] [Nasi wykładowcy] [Studenci o nas!] [Studenckie Biuro Tłumaczeń] [Для студентів з України] [Rekrutacja] [Informacje kontaktowe] [Co nowego?] [Rozkład zajęć/konsultacje] [Dokumenty do pobrania] [Konkurs: Wielokulturowe Podkarpacie] [Oferta dla szkół Podkarpacia: wykłady otwarte] [Kursy języka ukraińskiego] [LS (a-u) na FB i YT]

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!